สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด

53 ถนนรถไฟ ตำบลคลองกระแชง 

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร. 032-709999 ต่อ 1286 

โทร. 089-4488036

Fax. 032-400603

Line. 0894488036

Email. coop2557@hotmail.com