มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ ครอบครัว นายสุทธิพงศ์ชัย ธรรมมงคลชัย
 • 14 November 2019 12:25
 • 70
 • 0
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพให้ครอบครัวนายสุทธิพงศ์ชัย  ธรรมมงคลชัย  จำนวน  1,018,885.18 บาท
อ่านต่อ
มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อ iPad
 • 14 November 2019 12:18
 • 51
 • 0
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด  มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อ iPad จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 28,000 บาท เพื่อพัฒนางานบริการทางการแพทย์ ให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
อ่านต่อ
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ ครอบครัว นายบุญช่วย สวัสดี
 • 14 November 2019 12:05
 • 65
 • 0
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพให้ครอบครัวนายบุญช่วย  สวัสดี จำนวน  1,015,723.18 บาท กองทุนสวสัดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และศ
อ่านต่อ
มอบเงินประกันกลุ่ม
 • 14 November 2019 11:31
 • 44
 • 0
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินประกันกลุ่ม ให้ครอบครัว นางสาวธมลวรรณ  ชูชื่น  จำนวน 200,000 บาท 
อ่านต่อ
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ ครอบครัว นายสุรพงษ์ กุลานุวัฒิ
 • 17 January 2019 16:06
 • 205
 • 0
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ศพให้ครอบครัวนายสุรพงษ์  กุลานุวัฒิ จำนวน  1,024,237.24 บาท กองทุนสวสัดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
อ่านต่อ
พิธีรับมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • 17 January 2019 14:39
 • 120
 • 0
วันที่ 17 มกราคม  2562 นายแพทย์เอกโชติ  พีรธรรมานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ รับมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์ คุณภาพมาตรฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ 
อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
 • 16 November 2018 11:58
 • 198
 • 0
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ คลิกตรงนี้
อ่านต่อ
รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน
 • 16 November 2018 10:47
 • 115
 • 0
หนังสือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ ชสอ.28177/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คลิกตรงนี้
อ่านต่อ
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด แห่งใหม่
 • 12 November 2018 16:44
 • 222
 • 0
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายประทีป  เทียนอิน  กรรมการดำเนินการ และ นายพินิจ ทองอ่อน ผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึก และร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด แห่งใหม่
อ่านต่อ
ประกาศ รับสมัครคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
 • 19 October 2018 15:54
 • 1879
 • 0
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2562 คลิกตรงนี้ ใบสมัคร คณะกรรมการดำเนินการ คลิกตรงนี้ ประกาศ รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562 คลิกตรงนี้ ใบสมัคร  ผู้ตรวจสอบกิจการ คลิกตร
อ่านต่อ
จดหมายข่าวประจำเดือน
 • 25 September 2018 11:38
 • 40
 • 0
จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
อ่านต่อ
ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุกทกภัยในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน
 • 25 September 2018 11:38
 • 35
 • 0
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด ได้ส่งมอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบอุกทกภัยในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยส่งมอบผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี      
อ่านต่อ
ชสอ. ตรวจเยี่ยมสหกรณ์สมาชิก
 • 25 September 2018 11:36
 • 34
 • 0
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายประทีป  เทียนอิน นายสุธี  ผิวขำ  กรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับนางประภาษร  ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ สำนักธุรกิจ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสหกรณ์ และแลกเ
อ่านต่อ