สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด มอบเงินประกันกลุ่ม ให้ครอบครัว นางสาวธมลวรรณ  ชูชื่น  จำนวน 200,000 บาท