สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด  มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อ iPad จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 28,000 บาท เพื่อพัฒนางานบริการทางการแพทย์ ให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี