เกี่ยวกับสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด

     ปี 2526 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด  เริ่มก่อตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างโรงพยาบาลเพชรบุรี ใช้ชื่อกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนโรงพยาบาลเพชรบุรี  มีสมาชิกครั้งแรก 115 คน ทุนเรือนหุ้น 2,800 บาท โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์บำเพ็ญ กำเนิดศิริ เป็นประธานกรรมการบริหารเงินสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อการอันจำเป็น
     เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2529  ที่ประชุมใหญ่สมาชิก มีมติให้ดำเนินการเรื่องการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์  ซึ่งขณะนั้นมีทุนดำเนินงาน 1 ล้านบาทเศษ  และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2530  คณะกรรมการบริหารกองทุน มีมติให้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ โดยจัดการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2530 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเพชรบุรี  และที่ประชุมได้มีมติเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จำนวน 10 คน เพื่อดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ ดังนี้

1.แพทย์หญิงนพมาส อังกุราวิรุทธิ์    ประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

2.นายทองดี พันธุ์น้อย         รองประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

3.นางลำพูน วงษ์สันต์          รองประธานคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

4.นางเพ็ญทอง แก้วพิลา      เหรัญญิกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

5.นางมานิตย์ เอมเดช          เลขานุการคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

6.นางอุไร อังกินันทน์          คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

7.นางทวี พัฒเสมา            คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

8.นางบรรเลง พลับพลา       คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

9.นางทัศนีย์ วงษ์พันธุ์         คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

10.นายเที่ยง แตงสี            คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์

      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2531 นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่  สทส(อ) 49/2531 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2531 ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เพื่อเลือกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 1 จำนวน 10 คน ดังนี้ 

1.แพทย์หญิงนพมาส อังกุราวิรุทธิ์    ประธานคณะกรรมการดำเนินการ

2.นางลำพูน วงษ์สันต์              รองประธานคณะกรรมการดำเนินการคนที่ 1

3.นางมานิตย์ เอมเดช              รองประธานคณะกรรมการดำเนินการคนที่ 2

4.นางทวี พัฒเสมา                 เหรัญญิก

5.นางสาวผ่องศรี พลอยปลื้ม      เลขานุการ

6.นางอุไร อังกินันทน์               กรรมการดำเนินการ

7.นางเพ็ญทอง แก้วพิลา          กรรมการดำเนินการ

8.นางสาวจงรัก บุญใหญ่          กรรมการดำเนินการ

9.นางทัศนีย์ วงษ์พันธุ์             กรรมการดำเนินการ

10.นายเที่ยง แตงสี                กรรมการดำเนินการ

โดยใช้ห้องสมุด  อาคาร 60 พรรษา  เป็นที่ทำการของสหกรณ์ให้บริการสมาชิก  

ปี 2541 ได้ย้ายที่ทำการสหกรณ์อยู่ชั้น 8 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ  

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ได้ย้ายที่ทำการสหกรณ์อยู่ชั้น 4  อาคาร 60 พรรษา จนถึงปัจจุบัน