พันธกิจ

1. สร้างเสริมสหกรณ์มั่นคง เพื่อสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่มืออาชีพ

3.บริหาร จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ