แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ปี 2561-2565 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำที่มั่นคง ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

มุ่งมั่นพัฒนา บริหารโปร่งใส ใส่ใจบริการ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  1.สร้างเสริมสหกรณ์มั่นคง เพื่อสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าประสงค์ สหกรณ์มีทุนภายในอย่างเพียงพอ สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ 1.การเพิ่มทุนภายในของสหกรณ์

แผนงานโครงการ 1.โครงการเพิ่มทุนเรือนหุ้นจากเงินปันผล

      2.โครงการปรับปรุงอัตราการชำระหุ้นรายเดือน

      3.โครงการเพิ่มจำนวนสมาชิกสหกรณ์

4.โครงการเพิ่มประเภทเงินรับฝาก

5.โครงการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

กลยุทธ์ 2.การปรับประสิทธิภาพการบริหารเงินกู้ของสหกรณ์

แผนงานโครงการ 6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเงินกู้

7.โครงการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

8.โครงการกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการค้ำประกัน

กลยุทธ์ 3.การลงทุนภายนอกอย่างมั่นคง

แผนงานโครงการ 9.โครงการบริหารเงินลงทุนภายนอกที่มั่นคง

10.โครงการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง

กลยุทธ์ 4.ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

แผนงานโครงการ 11.โครงการทบทวนระเบียบ ประกาศ สหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์  2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่มืออาชีพ

เป้าประสงค์ สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี สร้างความเชื่อมั่น

กลยุทธ์ 1.เพิ่มศักยภาพบุคลากร

แผนงานโครงการ 12.โครงการสมาชิกสัมพันธ์ 

13.โครงการสัมมนาสมาชิกใหม่

14.โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริม

15.โครงการศึกษาดูงานประจำปี

16.โครงการสมาชิกเกษียณสัมพันธ์

17.โครงการสัมมนาสมาชิกประจำปี

กลยุทธ์ 2.เพิ่มแรงจูงใจให้สมาชิก

แผนงานโครงการ 18.โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการ

19.โครงการประเมินความพึงพอใจ

20.โครงการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ดีเด่นประจำปี

กลยุทธ์ 3.เพิ่มสมรรถนะ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก

แผนงานโครงการ 21.โครงการสัมมนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ประจำปี

     22.โครงการพัฒนาความรู้จากการอบรมสัมมนาต่างๆ

     23.โครงการอบรมหลักสูตรสมาชิกสหกรณ์ขึ้นพื้นฐาน

     24.โครงการอบรมหลักสูตรสมาชิกชั้นนำ

     25.โครงการอบรมหลักสูตรสมาชิกผู้เชี่ยวชาญ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  3.บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กรทั้งภายใน และภายนอก

กลยุทธ์ 1. พัฒนาการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

แผนงานโครงการ 26.โครงการสื่อสารสัมพันธ์

กลยุทธ์ 2.บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

แผนงานโครงการ 27.โครงการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

     28.โครงการลดการใช้เงินสด

     29.โครงการประกันชีวิตเพื่อหลักประกัน

     30.โครงการเพิ่มหลักประกันกลุ่มเสี่ยง

กลยุทธ์ 3.บริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว

แผนงานโครงการ 31.โครงการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

กลยุทธ์ 4.รางวัลการบริหารจัดการสหกรณ์

แผนงานโครงการ 32.โครงการประกวดการบริหารจัดการสหกรณ์

     33.โครงการประกวดรายงานกิจการ

กลยุทธ์ 5.ปรับปรุงระบบงานสหกรณ์

แผนงานโครงการ 34.โครงการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน

     35.โครงการพัฒนาระบบการติดตามและกำกับการดำเนินงาน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ มีเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย สามารถเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงิน

กลยุทธ์ 1.ปรับปรุงฐานข้อมูลของสหกรณ์ให้ครบถ้วนถูกต้อง

แผนงานโครงการ 36.โครงการจัดทำฐานข้อมูลสหกรณ์

กลยุทธ์ 2.เชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงิน

แผนงานโครงการ 37.โครงการเชื่อมโยงธุรกรรมการเงินกับธนาคาร

กลยุทธ์ 3.ให้ความรู้การใช้โปรแกรมระบบงานใหม่

แผนงานโครงการ 38.โครงการให้ความรู้สมาชิก